Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Åfjord kommune består av mange grendesamfunn, fra øyene i vest til høyfjellet i øst. Tradisjonelt er Åfjord en landbrukskommune, mens Stokksund var særpreget av fiske og fiskemottak. I den senere tid har sysselsettingen i offentlig sektor vokst sterkest. I privat sektor har sysselsettingen økt mest innen bygg og anlegg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Ola Johansen rådmann
Økonomi email Jon Kristian Lomundal økonomisjef
Adm./Org./Personal email Lisbet Nebb personalsjef
Teknisk email Lars-Helge Kolmannskog sektorsjef landbruk og tekniske tjenester
Revisjon (ekstern) email Fosen Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Vibeke Stjern ordfører
Varaordfører email Jon Husdal varaordfører
Formannskapssekretær email Solgunn Barsleth sekretær
Teknikk/nærings/planutvalg email Walter Solberg leder komite for kommuneutvikling
Skole/oppvekstutvalg email Gunnar Singsaas leder komite for livsløp
Skole/barnehage/oppvekst email Reidun Momyr sektorsjef oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Eli Braseth sektorsjef helse og velferd
Kontrollutvalg email Halvor Bueng leder
Kontaktperson email Vibeke Stjern ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 3242
Areal 955 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 5
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 2
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 258 767 -10,4% 288 767 -0,1% 288 999
Herav rammetilskudd 116 882 -1,5% 118 681 -4,2% 123 930
Sum driftsutgifter 254 376 -7,7% 275 500 -1,7% 280 272
Driftsresultat 4 391 -45,0% 7 982 198,5% 2 674
Sum ekst. Finansinntekter 9 637 -0,1% 9 651 43,5% 6 726
Sum ekst. Finanskostnader 25 347 -3,6% 26 285 -4,2% 27 445
Netto driftsresultat 3 494 -45,7% 6 436
Sum avsetninger 10 098 -5,6% 10 694 187,4% 3 721
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 866 -97,3% 32 306 107,5% 15 570
Sum utgifter 22 467 -35,9% 35 066 105,6% 17 058
Finanseringsbehov 28 359 -31,4% 41 350 125,3% 18 350
Sum finansiering 28 141 -31,9% 41 337 131,3% 17 870

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 105 412 -3,8% 109 528 -14,5% 128 100
Sum anleggsmidler 736 853 -9,8% 817 281 -4,4% 854 760
Sum kortsiktig gjeld 38 561 -4,5% 40 375 3,0% 39 210
Sum langsiktig gjeld 641 291 -7,6% 694 076 -5,6% 735 047
Bokført egenkapital 162 410 -15,6% 192 358 -7,8% 208 606
Sum eiendeler 842 265 -9,1% 926 809 -5,7% 982 860
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!