Dyrøy kommune

Dyrøy kommune er en kommune i Troms bestående av Dyrøya og en fastlandsdel skilt fra hverandre av Dyrøysundet. Kommunen har god forbindelse til store deler av landet via E 6, og hurtigbåtforbindelse med Harstad og Tromsø. De viktigste næringene i kommunen er husdyrhold og melkeproduksjon.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Erla Sverdrup rådmann
Rådmann email Erla Sverdrup rådmann
Øvrig ledelse email Frank Moldvik tiltakskonsulent
Økonomi email Unn Tove Bakkevoll økonomileder
IT email Kjell J. Lillegård fagleder IKT
Adm./Org./Personal email Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal
Teknisk email Geir Fjellberg enhetsleder teknisk
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord ansvarlig revisor
Ordfører email Marit Alvig Espenes ordfører
Varaordfører email Stig Stokkland varaordfører
Skole/barnehage/oppvekst email May Elin Hals enhetsleder skole/SFO/barnehage
Helse/omsorg/sosial email Håkon Einar Haug leder NAV Dyrøy
Servicetorg email Marlin Antonsen fagleder servicetorg
Kontrollutvalg email Per Gunnar Chruickshank leder
Helse/omsorg/sosial email Tove Utmo enhetsleder pleie og omsorg
Tjenesteutvalg email Karl Johan Olsen leder oppvekst og omsorgsutvalg
Landbruk email Ragnvald Tollefsen landbruksleder
Kommunekasserer email Aud Kastnes skatteoppkrever
Politisk sekretær email Marlin Antonsen fagleder servicetorg
 

Demografi

Areal 293 km²
Antall innbyggere 1152
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 5
FrP-logo FrP 4
SP-logo SP 2
H-logo H 2
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 124 003 -7,3% 133 808 5,4% 126 982
Herav rammetilskudd 64 730 -2,9% 66 650 -0,1% 66 747
Sum driftsutgifter 119 266 -10,5% 133 243 2,8% 129 628
Driftsresultat 4 737 71,8% 2 758
Sum ekst. Finansinntekter 837 22,0% 686 -7,8% 744
Sum ekst. Finanskostnader 8 169 -3,5% 8 462 21,2% 6 983
Netto driftsresultat 4 938 54,9% 3 187 48,0% 2 153
Sum avsetninger 8 642 103,1% 4 256 2,2% 4 164
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 737 -86,9% 5 630 111,6% 2 661
Sum utgifter 18 546 46,6% 12 654 34,5% 9 406
Finanseringsbehov 20 507 91,4% 10 712 -25,9% 14 452
Sum finansiering 20 507 91,5% 10 711 -25,8% 14 442

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 36 950 11,3% 33 210 -25,8% 44 773
Sum anleggsmidler 348 619 -3,9% 362 691 1,7% 356 689
Sum kortsiktig gjeld 15 541 70,7% 9 102 -39,2% 14 981
Sum langsiktig gjeld 294 597 -6,3% 314 240 -4,8% 330 051
Bokført egenkapital 75 429 4,0% 72 561 28,6% 56 426
Sum eiendeler 385 569 -2,6% 395 901 -1,4% 401 462
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
Fellesliste Andre 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!