Askøy

Viser resultat etter treff i "Askøy"

Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.


Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.

Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Slamavskillere

Slamavskillere fjerner flytestoffer og sedimenterbart stoff fra avløpsvann. Slamavskillere brukes oftest som forbehandlingsenhet for kloakkrenseanlegg og jordrenseanlegg, men kan også benyttes som eneste rensetrinn. Det er kommunen som setter detaljerte krav til slamavskillere.


Slambehandling

Slambehandling gjøres i henhold til offentlig forskrift. En stor del av slammets nyttestoffer kan resirkuleres, og brukes som energikilde. Et annet bruksområde for nyttestoffene er gjødsling. Før dette skjer må slammet hygieniseres. Avløpsslam kan behandles på flere måter. Vanlige metoder inkluderer blant annet bruk av kalk og slamfortykning for å oppnå høyere innhold av tørrstoffer.