Balsfjord

Viser resultat etter treff i "Balsfjord"


Folkehøgskoler IF

Folkehøgskoler er skoler med allmennutdanning, men har ingen formell eksamen. Folkehøgskolene er internatskoler, og de har valgt å organisere seg i to grener. De frilynte skolene driver ut fra et pedagogisk syn uten utgangspunkt i religion. Disse er tilknyttet Informasjonskontor for folkehøgskolen (IF).


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.
Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Skoler (grunnskoler), private

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Statlige etater (øvrige)

En statlig etat er et forvaltningsorgan som opptrer på vegne av det departementet det er underlagt. Vedtak som fattes av etaten kan ankes av det overliggende departement. Den statlige etat skal altså opptre innenfor det overliggende departements politiske rammer.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.


Sykehus (psyk. sykehus, klinikker, poli- og legevakter)

Sykehus er institusjoner som yter medisinsk hjelp. Alle offentlige sykehus i Norge er eid av staten. Det er i Norge fire regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.