Byggeprosjekt VA-anlegg Øvre Lyngen - Anbud - Norges Kommunekalender

Byggeprosjekt VA-anlegg Øvre Lyngen

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92082573
Primær kontakt: Jon Magne Barikmo
Primær kontakt e-post: jon.magne.barikmo@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: På bakgrunn av gjentatte tilbakemeldinger om redusert vannkvalitet i bekker og vassdrag i området er det avdekket behov for å gjennomføre tiltak for opprydding i spredt avløp. Øvre Lyngen består i dag av to boliggrender med omtrent 6-8 boenheter i hver grend.  Avløpsvannet ledes via private slamavskillere m/infiltrasjon og videre ut i lokale bekkedrag. Planlagt tiltak er å få fremlagt et kommunalt avløpsnett fra eksisterende kommunale anlegg ved Lyngen høydebasseng.  I tillegg til kommunalt avløpsnett skal det også legges en kommunal vannledning. Eiendommen forsynes i dag fra privat vannverk med varierende drikkevannskvalitet og kapasitet.  
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no