Skånevik Ølen Kraftlag As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Skånevik Ølen Kraftlag As

Yta sikker og rasjonell energiforsyning til føremon for medlemmene innan konsesjonsområdet. Føremålet vil ein freista oppnå gjennom kjerneverksemda til Føretaket, som er, å eiga, byggja og driva energiforsyning på ein rasjonell og sikker måte innan konsesjonsområdet, herunder å produsera og omsetja energi både i og utanfor konsesjonsområdet. Føretaket kan elles delta i, driva eller samarbeida med verksemder som har ei naturleg forretningsmessig tilknyting med Føretaket si kjerneverksemd, og som vil fremja Føretaket sitt føremål. Føretaket kan og ta del i samfunnsnyttige tiltak, samt gi gåver med ålmennyttige føremål til beste for medlemmene og bygdene innen konsesjonsområdet. Dette skal gjerast ved å nytta noko av overskotet, men overskotet skal primært nyttast til vidare utvikling av Føretaket og utdeling av utbytte til kundane, jf § 8. Føretaket skal elles forvalta kapitalen slik at det gjev grunnlag for samfunnsmessige tiltak til beste for bygdene innan konsesjonsområdet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo